Mogelijke wijziging tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Donderdag 20 april om 20:30 uur spreekt de gemeenteraad van Neder-Betuwe tijdens een openbare beeldvormende avond over een aanpassing van de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (TCZG). Het college van burgemeester en wethouders adviseert de verordening TCZG te wijzigen. De regeling is bedoeld om de groep chronisch zieken en gehandicapten die structureel hun eigen risico van de zorgverzekeringswet kwijt zijn, tegemoet te komen.

Mogelijk krijgen meer chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming

Uit onderzoek (van onder andere het Nibud) blijkt dat niet enkel mensen met een inkomen rond het sociaal minimum, die het financieel zwaar hebben, een risicogroep vormen maar dat die groep zich uitbreidt richting het modaal inkomen. Daarom stellen burgemeester en wethouders voor om de verordening aan te passen en ook chronisch zieken en gehandicapten met een hoger inkomen dan 110% van de bijstandsnorm als volgt tegemoet te komen:

  • Bijstandsnorm tot 120% - tegemoetkoming € 385,-
  • Bijstandsnorm tussen 120%-130% - tegemoetkoming € 285,-
  • Bijstandsnorm tussen 130%-140% - tegemoetkoming € 185,-

De huidige verordening TCZG kent een vergoeding van € 350,00 per jaar voor inwoners die chronisch ziek of gehandicapt zijn en wiens inkomen niet hoger is dan 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Zoveel mogelijk inwoners bereiken

De gemeente Neder-Betuwe vindt het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te bereiken die in aanmerking komen en hoopt door middel van veel (persoonlijke) communicatie aan veel chronisch zieken en gehandicapten de tegemoetkoming toe te kennen.

Op basis van de beschikbare gegevens en data schatten we in dat ongeveer 725 inwoners in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal ten opzichte van de huidige regeling (350 inwoners). De stijging komt door ophoging van het inkomen van 110% naar 140% van de geldende bijstandsnorm. Als 50% van de doelgroep een tegemoetkoming krijgt, dan bedragen de kosten (inclusief de uitvoeringskosten) € 179.000,-. Dat is binnen het beschikbare budget en er is dus ruimte voor meer toekenningen (beschikbare budget is € 276.000,-).

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei aanstaande neemt de gemeenteraad een besluit over de aanpassing van de TCZG.

Uitgelicht

Zoeken