Veertien inwoners Neder-Betuwe ondertekenen Participatieverklaring

Op woensdag 19 april ondertekenden veertien inwoners van Neder-Betuwe ten overstaan van burgemeester A.J. Kottelenberg de Participatieverklaring. Hiermee verklaren zij op de hoogte te zijn van de waarden in de Nederlandse samenleving, dat zij die zullen respecteren en dat zij bereid zijn om actief deel te nemen aan de samenleving. De ondertekening is het sluitstuk van een serie workshops over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, die zij volgden via Vluchtelingenwerk.

Deze Neder-Betuwse inwoners komen oorspronkelijk uit Syrië en zijn statushouders; dat houdt in dat zij een vergunning hebben om in Nederland te verblijven.

In de workshops die de ondertekenaars hebben gevolgd, hebben zij uitgebreid stilgestaan bij kernwaarden die gelden in de Nederlandse samenleving; ze zijn vastgesteld door het parlement en luiden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie door werk of vrijwilligerswerk. Naast uitleg over deze begrippen, hebben de deelnemers ook met elkaar van gedachten gewisseld over wat deze waarden voor hen betekenen.

Participatieverklaring

Voor de heer Kottelenberg was het de eerste keer dat hij in zijn rol als burgemeester aanwezig was bij de feestelijke ondertekening van de participatieverklaring. In zijn toespraak heette de burgemeester de deelnemers hartelijk welkom in Neder-Betuwe en sprak de wens uit dat zij zich snel thuis voelen in deze gemeente.

Uitgelicht

Zoeken