Besluiten van de gemeenteraad op 6 juli 2017

 • De heer E.C.A. (Evert) de Bruine is benoemd tot burgerraadslid namens Gemeentebelangen.

Evert de Bruine

Na de benoeming legt de heer De Bruine de eed af

De heer A. (Bert) Jansen is benoemd tot interim-griffiemedewerker/plaatsvervangend griffier voor de periode t/m 31 december 2017.

Bert Jansen
Na de benoeming legt de heerJansen de belofte af

 • Ingestemd is met de startnotities die Regio Rivierenland heeft opgesteld over mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid. Aan de raden van de tien Rivierenlandse gemeenten is dit gevraagd.
 • Aan het college is toestemming verleend om de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland aan te passen vanwege een wetswijziging en vanwege het verzoek vanuit de deelnemende gemeenten om de planning- en controlcyclus aan te passen.
 • Ongewijzigd vastgesteld is ‘Bestemmingsplan Casterhoven, Deelplan A, oostzijde fase 2-4’ dat de bouw van 56 woningen mogelijk maakt. Er is ook een aanvullend beeldkwaliteitsplan gemaakt voor een aantal woningen aan de randen van Casterhoven (ontsluiting met de Broekdijk en Hoofdstraat). Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
 • Vastgesteld is 'Bestemmingsplan Broekdijk/Nieuwe Dijk’ dat de realisatie mogelijk maakt van een kippenhouderij met bedrijfswoning op het (reeds bestaande agrarische bouw-) perceel Nieuwe Dijk ongenummerd en de omzetting naar wonen op de locatie Broekdijk 33a in Kesteren.
 • Ingestemd is met het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid dat is aangepast als gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet.
 • Gewijzigd vastgesteld is ‘Bestemmingsplan Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein  Medel 2017’. De ingediende zienswijzen zijn ongegrond verklaard.
 • Vastgesteld is het Wegenbeheerplan 2018-2021. Het college wordt verzocht om de uitvoering van het structurele bermonderhoud zo spoedig mogelijk ter hand te nemen, de kosten voor 2017 te verantwoorden in de jaarrekening 2017 en dit in de ontwerpbegroting met meerjarenraming 2019-2012 op te nemen.
 • Ingestemd is met de verdere uitwerking van de contourschets Klimaatnota 2018-2023 waarbij de uitvoering binnen de kaders blijft zoals beschreven in het coalitieakkoord 2.0; binnen het thema ‘adaptatie’ vooralsnog het accent op beheersing van (toekomstige) wateroverlast wordt gelegd; voor bereiken van doelstellingen 2020 en 2023 verschillende scenario’s voor wind- en/of zonne-energie worden uitgewerkt; compensatie van CO²-uitstoot door ‘Vervoer en Verkeer’ niet wordt meegenomen.
 • Ingestemd is om de huisvesting van de bibliotheken mee te nemen in het accommodatiebeleid en de besluitvorming over activiteiten van de bibliotheek uit te stellen tot de besluitvorming over het regionaal convenant bibliotheekwerk 2019-2022.  Dit, op basis van de nadere uitwerking van een voorstel van de LEA-partners over het bibliotheekwerk.
 • Ingestemd is met het Beleidsplan Wmo en Jeugd 2017-2020. Met dit plan wordt beoogd dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen, zorg en ondersteuning passend en sluitend is en kinderen en jongeren zich veilig en positief kunnen ontwikkelen. Lees hierover dit artikel (pdf, 95kB).
 • Ingestemd is met de Jaarstukken 2016, Eerste bestuursrapportage 2017 en de Kadernota 2018-2021. Lees hierover dit artikel.

Wilt u meer over bovenstaande onderwerpen lezen, kijk dan op www.nederbetuwe.nl/gemeenteraad (groene balk). Klik in de agenda bij 6 juli op RAAD.

Uitgelicht

Zoeken