Gemeenteraad stemt in met Jaarstukken, Bestuursrapportage en Kadernota

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, op 6 juli, stemde de gemeenteraad in met de Jaarstukken 2016 die een voordelig saldo laten zien en met de eerste Bestuursrapportage 2017. Ook is ingestemd met de Kadernota 2018-2021 wat onder meer een verlaging van de onroerendzaakbelasting betekent.

Een motie werd aangenomen om middelen in de begroting voor de volgende jaren op te nemen voor het tegengaan van alcoholmisbruik, ruimte voor agrariërs en uitbreiding met een halve formatie voor de uitvoering van taken op het gebied van groen, natuur en cultuur. Die ruimte is er omdat de inkomsten van het Rijk volgens de zogenoemde Meicirculaire gunstig uitvallen.

Goede buffer

Wethouder Herman Gerritsen gaf eerder al aan dat de financiële reserve van Neder-Betuwe is gegroeid naar 14 miljoen euro. “Een goede buffer om risico’s te kunnen opvangen. Neder-Betuwe is een financieel duurzame en gezonde gemeente.” De accountant heeft geen (financiële) onzekerheden aangetroffen qua rechtmatigheid en getrouwheid en heeft ook verklaard dat de processen in Neder-Betuwe op orde zijn.

Nieuw beleid periode 2018-2021

Ingestemd is onder meer met vermindering van de lastendruk voor de inwoners door jaarlijks de onroerendzaakbelasting te verlagen met 2%; investeren in de herinrichting van de Hoofdstraat in Kesteren; realiseren van een vrij liggend fietspad langs de Broekdijk in Kesteren; opzetten van een regionaal energieloket; uitvoering geven aan een klimaatnota; uitvoering geven aan de ontwikkelingen rondom de oude veerhaven te Ochten.

Eerste bestuursrapportage 2017

De gemeenteraad nam de eerste bestuursrapportage 2017 voor kennisgeving aan en stemde in met de daarin opgenomen begrotingswijzigingen met uitzondering van de voorgestelde extra middelen voor extra toezicht op de situatie van de openbare ruimte. De raad ging akkoord met onttrekking van € 100.000 uit de reserve bovenwijkse voorziening voor ontwikkeling veerhaven in Ochten, met eenmalige onttrekking van € 400.520 uit de reserve van de drie transities en met een onttrekking van € 115.000 uit de algemene reserve voor 2017 en 2018.

Onderzoek inbesteding IBOR-taken

De raad heeft verder het college verzocht om te onderzoeken wat de gevolgen voor Neder-Betuwe zijn, mocht  één van de andere deelnemende gemeenten de inbesteding van het beheer openbare ruimte bij de Avri stopzetten. Het verzoek is ook om te onderzoeken wat de gevolgen voor onze gemeente zijn als zij deze taken niet meer door Avri laat uitvoeren en wat de maximale doorlooptijd is als wordt overgegaan tot een andere contractvorm. De raad heeft gevraagd om te bezien of dit onderzoek het beste in samenwerking met de gemeenten Tiel, Buren en Neerijnen gestalte kan krijgen.

Uitgelicht

Zoeken