Besluitenlijst raadsvergadering 11 mei 2017

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2017 nam de raad de volgende besluiten:

 • Benoeming en ontslag burgerraadsleden: De heren Buis en Van Ooijen worden door de raad als burgerraadslid benoemd. Aansluitend aan deze benoeming leggen zij ieder in handen van de voorzitter de eed af.
 • Ingestemd met de benoeming lid algemeen bestuur Industrieschap Medel
 • Ingestemd met de verlenging accountant voor het boekjaar 2017
 • Rekenkamercommissieonderzoek informatieveiligheid: toezegging informatieveiligheid komt in de college-informatieavond van 21 september 2017 aan bod
 • Nota Parkeernormen vastgesteld
 • Ingestemd met de Bodembelastingkaart 2017
 • Nota Bovenwijkse Voorzieningen vastgesteld
 • Coördinatieverordening ex. artikel 3.30 Wro gemeente Neder-Betuwe vastgesteld
 • Convenant gemeenteraad en jongerenraad Neder-Betuwe aangenomen
 • Verordening tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten aangenomen
 • Motie ‘Verbetering arbeidsparticipatie bijstandgerechtigden’ aangenomen met 11 stemmen voor en 6 stemmen tegen

Uitgelicht

Zoeken